093d-model-rendering-midnight-s.jpg
Denne sida inneholder fag- og lærestoff som gjelder bare for MIK1 eller er tilpassa nivået i dette faget når det gjelder praktiske forutsetninger og krav. Her ligger også årsplanen og eksamensordninga i muntlig for MIK1.

De oppgavene du skal utføre i løpet av studiet, finner du i arbeidsplanene for hver periode.

Praktiske medieoppgaver skal du legge på sida for medieprodukter MIK1.

Periode 8: Mediepåvirkning

I denne perioden skal du skaffe deg kunnskap om og innsikt i hvordan media fungerer i samfunnet og hvordan media forholder seg til individet og individet til media. Sentralt står de grunnleggende teoriene om mediepåvirkning, de allmektige, avmektige og mektige mediene. For å forstå media sin samfunnsrolle, må du kjenne til og drøfte begrepet " den fjerde statsmakt". I tillegg skal du gjøre medieprodukt 2, som skal være en videoproduksjon eller en fotostory. For oppgaver og læreplanmål, se arbeidsplanen for periode 8. Du finner også alt nødvendig materiale på fagsida for MIK1 på It's learning. Den teoretiske oppgaven skal leveres der, mens den praktiske oppgaven skal leveres på sida for medieprodukter. Fagstoffet finner du utdypa i skjermvideoer på emnesida for media, individ og samfunn.

Periode 7: Mediehistore etter 1940

Vi skal nå se på mediehistoria opp mot tid vår. Vi lever i det postindustrielle samfunnet der kommunikasjonsteknologien utgjør ei forytsetning for nesten all virksomhet i samfunnet. Det har ført til totale omvetlninger i teknologi og bruk, men også viktige ideologiske og politiske valg. Arbeidsplanen finner du under periodiserte arbeidsplaner, og skjermvideoene som utdyper og forklarer lærstoffet, finner du på mediehistorie og på media, individ og samfunn.

Periode 6: Mediehistorie før 1940

munk middelalder.jpg
I denne perioden skal vi ta for oss den grunnleggende mediehistoria. Vi skal ikke bare se på de teknolgiske endringene, mens også hvordan media og mediebruk henger sammen med ulike samfunsforhold til ulike tider. Mediehistoria forteller oss både noe om samfunnsutvikling, politikk, økonomi og sosiale forhold. Arbeidsplanen i periodiserte arbeidsplaner inneholder de læreplanmåla du skal skaffe deg kompetanse i og hvilke oppgaver du skal utføre. Husk at teoretiske oppgaver skal leveres på fagsida på It's learning, mens den praktiske oppgaven skal leveres her, i medieprodukter.

Skjermvideoene som utdyper lærestoffet ligger under mediehistorie. Merk deg at det er skjermvideoene Mediehistorie del 1 - 3 som du skal bruke i denne perioden.
Periode 5: Journalistikk

Journalistikken er grunnleggende for hvordan vi uttrykker oss i media. Men det er mange ulike journalistiske sjangere som stiller ulike krav. Det er heller ikke tilfeldig hva som er interessant for mottakerne og hva som blir oppfatta som nyheter. I denne periode skal du arbeide med ulike sider ved journalistikken, også den store endringa som den digitale journalistikken innebærer.

Oppgavene du skal besvare ligger på arbeidsplanen. Lærestoffet finner du som skjermvideoer om journalistikk eller som powerpointpresentasjoner på fagsida på It's learning.


Periode 4: Medieuttrykk og dramaturgi


good-bad-ugly1.jpg
Når vi arbeider med medieuttrykk, skal i både beherske å analysere medieuttrykk og å utarbeide egne medieuttrykk. For å ha noen gode verktøy i dette arbeidet trenger vi mye innsikt i, forståelse av og treneing i å bygge opp fortellinger og handlinger, uansett medietekst.

I denne perioden skal dere arbeide med spørsmålsstillinger som finnes på skjermvideoene Medieuttrykk og dramaturgi.

I tillegg skal dere utføre en gruppeoppgave der hver gruppe skal lage en fire minutter lang presentasjon av lokale bedrifter. De skal lages i wmv format og settes sammen til en 20 min lang presentasjon som skal bli vist på yrkesmessa i februar.

Oversikt over oppgaver, ressurser og læreplanmål finner dere både på fagsida i It's learning og under periodiserte arbeidsplaner for MIK1.Periode 3: Sammensatte tekster

I periode 3, fra mandag 22. oktober til søndag 18. november, skal du arbeide med sammensatte tekster. Mål og oppgaver finner du i arbeidsplanen for periode 3. I hovedsak dekker emnet kompetansemål under hovedmålet Uttrykksformer i læreplanen. I tillegg til skjermvideoene som ligger på denne fagsida, bør du benytte deg av Mediemøter.

I løpet av denne perioden skal du også opprette din egen blogg. Den skal du legge på sida elevene sine blogger med lenke fra skjermbilde av tittelsida.


Periode 2: Kommunikasjon


I periode 2, fra mandag 17. september til søndag 21. oktober, skal du arbeide med emnet kommunikasjon. Det dekker et av måla under hovedmålet Media, individ og samfunn. De tre skjermvideoene du finner på kommunikasjonssida, gjennomgår hva kommunikasjon er, de ulike formene og noen teorier om kommunikasjon som du skal lære, kunne forklare og bruke i analyse av ulike videouttrykk. I arbeidsplanen for periode 2 vil du finne oppgavene du skal besvare, ressurser du skal bruke og kildeangivelser. Husk at du også skal oppgi kildene du bruker i arbeidet ditt.

Husk at besvarelsene skal leveres på fagsida på It's learning.