Medie- og informasjonskunnskap 2

effektivitet.jpg

På denne sida finner du fagstoff som gjelder spesielt for MIK 2. Her finner du årsplanen i faget og eksamensordningene, særlig med vekt på praktisk-muntlig eksamen.På MIK2 er det et krav til mer praktisk produksjon. Du må forutsette at hver arbeidoppgave du får, består av en teoretisk oppgave og en praktisk oppgave. Dette er i samsvar med gjeldende ordning for skriftlig eksamen, men hjelper deg også til å være godt forberedt til muntlig. Arbeidsoppgavene finner du som periodiserte arbeidsplaner for hver enkelt undervisningsperiode.


Sjøl om det ikke finnes noen vekting av teoretiske oppgaver i forhold til praktiske i læreplanene, er det vanlig ved skolene å vektlegge den praktiske delen med om lag 1/3.

De praktiske medieoppgavene skal du laste opp på sida for medieprodukter MIK2. Merk deg at vurderinga ikke blir gitt på nuvs-media, men på fagsida i It's learning.

Periode 8: Medieuttrykk - kulturhistorisk sammenheng

mad hatter johnny depp.png
Med et rollebilde av Johnny Depp som the Mad Hatter i Alice in Wonderland som et eksempel, skal vi nå se på hvordan medieuttrykk til ei hver tid speiler den kulturhistoriske sammenhengen til den tida uttrykket er forma i. Sjøl om vi vil finne igjen de samme historiene og de samme rollene, vil framstillinga bære preg av nye aspekter som opptar den nye tida. Ikke minst vil de nye teknologiske mulighetene avspeile seg i uttrykket, men sjøl om de skaper nye sjangre, er det påfallende i hvor stor grad de ikke har nye "historier" å fortelle. Gjør det uttrykka dårligere? Eller er det sånn at forbedringa i form og virkemiddel også forbedrer historier og plot?
Skjermvideoer finner dere under uttrykksformer.

Dere skal nå også begynne arbeidet med medieprodukt 2. Dette arbeidet skal strekke seg over to perioder.

Oppgavene finner dere på arbeidsplanen for periode 8.Periode 7: Medieuttrykk - medieanalyse


I denne perioden skal vi ta for oss medieuttrykk og forsøke å forstå hvordan de påvirker oss gjennom å bruke ulike modeller for medieanalyse. Som utgangspunkt skal vi se på to ulike filmer med ei dystopisk framstilling av verden og samfunnet i framtida, Fritz Lang sin berømte film Metropolis fra 1927 og The Hunger Games fra 2012.
Oppgaven som skal besvares, ligger på arbeidsplanen for periode 7, og skjemvideoer som hjelper deg med modeller til å analysere medieuttrykk med, finner du på sida medieanalyse. For å repetere kinematografiske hovedkategorier og uttrykk, kan du se videoer på sida for film og video.


Periode 6: Journalistikk & journalistikkens rolle i dagJournalistikken og journalstikkene er i stadig endring. Med de nye mediene, ikke minst de personlig medierte, blir form og publisleringsforhold endra. Det fører også til at rolla som journalist endrer seg. I denne perioden skal dere skrive en individuell oppgave som skal leveres på fagsida på It's learning og lage et magasin som skal leveres på sida for medieprodukt. Oppgavene, læreplanmål og ressursliste finner dere på arbeidsplanen for periode 6.

Skjermvideoene som presenterer lærestoffet finner dere på sida for journalistikk i tillegg til i læreboka. Dessuten finner dere svært mye nyttig fagstoff på NDLA.Periode 5: Mediehistorie og medieutvikling

Mediehistoria er et viktig grunnlag for å kunne forstå medieutviklinga over tid til dit vi er kommet i dag. Det er lett å fokusere for mye på de teknologiske nyvinningene som denne historia forteller oss om, men det er nødvendig å se den i forhold til samfunnsutviklinga og det gjensidige samspillet mellom de samfunnsmessige vilkåra for teknologisk utvikling og hvordan den igjen påvirka samfunnsutviklinga. De teoretiske synspunkta og vurderingene er viktige.
Merk dere at dere skal bruke skjermvideoene som ligger på mediehistorie MIK2. Arbeidsoppgavene finner dere på planleggeren på fagsida på It's learning og på sida for periodiserte arbeidsplaner. Merk dere at dere ikke skal lage et medieprodukt i denne perioden.Periode 4: Det multikulturelle samfunnet og internasjonal mediepolitikk


Kulturkollisjon.jpg
I denne perioden legger vi hovedvekta på globaliseringa og internasjonaliseringa av kulturer og medier. Perioden dekker læreplanmål innafor hovedmålet Media, individ og samfunn. Der vil du finne de to skjermvideoene om medier i en multikulturell og internasjonal sammenheng. Du kan også bruke fagsida på It's learning. Der ligger det tilsvarende lærestoffet som powerpoint. Merk dere at det er to separate oppgaver som skal leveres. Den ene er en individuell oppgave om mediepolitikk, den andre er en praktisk gruppeoppgave om det flerkulturelle samfunnet. Dere skal sjøl definere gruppene.

Oppgavetekstene, læreplanmål og ressurser finner du også på arbeidsplanen for periode 4.
Folkemord tutsi.jpg
Internasjonal mediepolitikk

Periode 3: Det digitale mediesamfunnet

Emnet for denne perioden er i hovedsak knytta opp mot hovedmålet Media, individ og samfunn. Her finner du skjermvideoer som utdyper det faglige innholdet. Ellers kan du bruke fagsida på It\s learning og besvarelsen skal leveres i oppgaven der. På arbeidsplanen for perioden finner du oppgavetekstene, læreplanmål og de ulike fagressursene du kan bruke. Husk å oppgi kildene i besvarelsen din.Periode 2: Mediestrategi


I denne perioden skal du lære om mediestrategi slik den blir praktisert av ulike kategorier av informasjonsmedarbeidere, både til informasjon, markedsføring og lobbyisme. Her vektlegger vi både hvordan informasjon og markedsføring foregår og hvilke retningslinjer som vi bør ta hensyn til. Vi ser også på konsekvensene av å få eller ikke få informasjon. Lærestoffet finner du her.

Oppgaven du skal gjøre i løpet av perioden (innlevering 21.10.), består av en del som behandler teoretiske porblemstillinger, og en del som er retta mot et praktisk informasjonsoppdrag. Det er viktig at du heile tida begrunner det du skriver eller utvikler. Oppgavene skal leveres på fagsida på It's learning. Der finner du også en oversikt over fagstoffet.